ඔබ නික්ම ගොස් තිබුණා

1918187_918702614911531_5434825988726880550_n
ඔබ නික්ම ගොස් තිබුණා
එක්තරා සවසක
නොකියාම
ඔබ නික්ම ගොස් තිබුණා
 
කඳුළු සීතල වැස්ස උතුරන
හදක් පතුළේ අකුණු පුපුරන
සුසුම් සුළඟින් කවුළු දෙදරණ
එක්තරා සවසක
ඔබ නික්ම ගොස් තිබුණා
නොකියාම
 
සඳක් අබිනික්මන් කරන්නට
ගණන් බලමින් හිඳින මොහොතක
වළාකුළු පෙළ මක් කරන්නද
තරු දෑස් මතකයෙ ඇමිණී
රිදුම් දෙන වර නේක
එක්තරා සවසක
ඔබ නික්ම ගොස් තිබුණා
නොකියාම
 
~ රුවන් නෙලූ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s